עמוד ראשי > טיפים לסוכנים

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

  • דירות
  • מקיף למשאיות
  • רכב
  • סיכונים
  • משרד
  • מחירון לוי יצחק
אורלנט דיגיטלי אורלנט ליד אורלנט מקיף

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

מוכרים וזוכים

יעדי המבצע גידול בפרמיה ברוטו לעומת תקופה מקבילה אשתקד בהתאם לענפים המשתתפים במבצע.

הענפים המשתתפים במבצע:

  • רכב
  • דירות ומשכנתאות
  • עסקים

הערות כלליות גידול בפרמיה ברוטו לעומת תקופה מקבילה אשתקד בהתאם לענפים המשתתפים במבצע: יספרו ב-%125 :פוליסה שתופק באמצעות מחשבון בתי עסק ופוליסת רכב עם כלל VAR במבצע תיספרנה פוליסות אשר הפרמיה בגינן שולמה, בהן תאריך החיתום הינו בתקופה: 2020.01.31-2019.09.01 | לצורך זכייה במבצע, יש לעמוד ביעד שיעור חידוש של %75 לפחות מתוך סך הפוליסות המועמדות לחידוש בתקופת המבצע בענפים המשתתפים | בתי עסק ענף 86 - ייספרו פוליסות במחלקות סיכון אש מוביל 4-1 ובמחלקות סיכון חבויות 3-1 בלבד | לצורך המבצע תיספרנה פוליסות דירה בעלות כיסוי ר.א | בענף רכב 17 - ייספרו משאיות )קוד סוג רכב 113,112 ) במשקל עד 15 טון | בענף חובה 14 - ייספר הגידול בפרמיה עד לסכום מקסימלי של %50 מהיעד הרלוונטי לזכייה | הפרמיה המינימאלית לפוליסה תעמוד על סך 500 ,₪ למעט בענף דירות משכנתאות | הפרמיה המקסימלית תעמוד על סך 000,15 ₪ לספירה בפוליסה בודדת | יספרו פוליסות אשר תקופתן לא תפחת מ- 250 יום ואינן מבוטלות | הפרמיה הנמדדת לצורך המבצע: פרמיה ברוטו- מלוא הפרמיה ללא דמי אשראי ובולים שנתקבלה בספרי החברה עד למועד בדיקת הזכאות לתגמול בשנת החיתום במונחים שקליים | הזכאות לפרס לסוכן תימדד ברמת עוסק מורשה | הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, וקבלתו מותנית בכך שבעת חלוקתו הסוכן הינו פעיל בחברה בביטוח כללי | סוכנים שפעילותם בענפים המשתתפים בחברה בתקופת המבצע המקבילה לא עלתה על 000,25 ₪ יידרשו ליעד גידול בתפוקה בשיעור של %150 מיעדי המבצע המפורטים לעיל | לא ייכללו פוליסות שמועד חידושן הוקדם/אוחר לעומת אשתקד | בדיקה סופית של הזכאות תיערך ב – 2020.02.10 | זכיה מקסימאלית - כרטיס זוגי לחו“ל | בתום 12 חודשים תתבצע בדיקת זכאות נוספת- ככל שיעלה כי עקב ביטולים במהלך תקופת הביטוח של הפוליסות שנכללו במבצע העמידה ביעד ירדה לשיעור הנמוך מ-%90 ,תהא החברה רשאית לחייב את הסוכן בעלות הפרס | זיכוי כספי על אי מימוש הפרס יינתן בכפוף לאישור מיוחד ובגובה של עד %50 מעלות הנסיעה.

שותפים עיסקיים