כניסה למערכת

עמוד ראשי > ביטוחים > פניקס זהיר
ביטוחים

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

 • דירות
 • מקיף למשאיות
 • חובה
 • צד ג'
 • משרד
 • מחירון לוי יצחק
 • פורמלי מגדל
 • נסיעות לחו"ל
אורלנט ליד אורלנט מקיף

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

פניקס זהיר

 

פוליסת "הפניקס זהיר" כוללת את ההטבות וההרחבות הבאות ללא תשלום נוסף :

כללי

 • התוכנית מיועדת לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון )למעט דגמים חריגים(, ששוויו מ- 10,000 ₪ ועד

ל- 750,000 .₪

 • הרכב הינו בבעלות פרטית של המבוטח והשימוש בו הינו למטרות חברתיות ופרטיות.
 • ניתן לבטח כל נהג מעל גיל 21 ובעל ותק נהיגה העולה על שנה.
 • ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות או שיש להם ניסיון תביעות נקי של שנתיים בלבד בשנתיים האחרונות
 • אישורי העדר התביעות יתקבלו בכפוף לכללים העדכניים הנהוגים בחברתנו בנושא העדר תביעות.

הטבות והרחבות הנכללות בפוליסה ובכתבי השירות

 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 2,000,000 .₪
 • שירותי דרך וגרירה הכוללים:
 • הרחבה לשירות עדיף במקרה של תאונת דרכים הגעת נציג למקום התאונה, הסעת המבוטח ממקום התאונה, אחסנת הרכב ושמירתו.
 • שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית.
 • שירות אספקת דלק ללא השתתפות עצמית.
 • פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה.
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 21 ימים החל מיום הגניבה.
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור למשך 14 ימים.
 • כיסוי מורחב לשבר שמשות הכולל:
 • פטור מהשתתפות עצמית.
 • במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית: הכיסוי כולל גם את הגומיות.
 • הרחבת "שמשות עד הבית".
 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד בעלות של 72 ש"ח הכיסוי מוגבל לרכבים ששוויים עד 500,000 ₪
 • הרכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים בלבד.
 • נזק בשיעור של 50% מערך הרכב ייחשב כאובדן גמור.
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪, בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד תעריף מינימלי.
 • "פרקליט" שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי. -
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה.
 • כיסוי לנזקי שביתות ומהומות.
 • כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים עובדי מוסך, חניון, מלון וכד'
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש: תוספת פיצוי בשיעור של עד 10% מערך הרכב לרכב מיד ראשונה שגילו ביום האירוע עד שנה, וזאת במקרה של אובדן גמור או גניבה.
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב כולל מערכת מולטימדיה, מערכת שמע, רדיו עד 10% מערך הרכב.

פטור מהתקנת מיגון לרכב ששוויו עד 300,000 ₪ הפטור אפשרי ברוב המוחלט של הרכבים.
בחלק מהרכבים: הפטור הינו בתמורה לתוספת פרמיה תעריפית

 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית ברשת "מוסכים שבאחריות" הן בגין נזק עצמי והן בגין נזק -לצד ג' הכיסוי מוגבל לרכבים ששוויים עד 400,000 ₪
 • ניתן ליהנות מקבלת הנחה בפרמיה כנגד הגדלת ההשתתפות העצמית
 • ביטוח חובה
 • הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת רכישת ביטוח מקיף )כולל כתבי שירות(

+ ביטוח חובה בפוליסה מעל גיל 24 , ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בגילאי הרשאים
לנהוג ברכב.

 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו.

"מוסכים שבאחריות"

 • בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" תינתנה ההטבות הבאות:
 • רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח".

בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות".
מובהר כי נהג צעיר / חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי

 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות כינון
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך שלוש שנים.
 • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום תביעת נזק עצמי אחת בלבד שאירעה במהלך 3 השנים האחרונות, תהיה בשיעור של 10% בלבד.
 • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו נמוך מ- 400,000 :₪
 • בנזק עד 10,000 ₪ סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב - - 1,000 ₪ בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה
 • בנזק מעל 10,000 ₪ סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב - - 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 0.75% מערך הרכב.
 • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו מעל 400,000 :₪
 • ההשתתפות העצמית תופחת בשיעור של 20% מסכום הנזק )בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה(, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
 •  ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 1.25% מערך הרכב.
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון.
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", ההשתתפות העצמית תופחת כדלהלן:
 • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב - - 500 .₪
 • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" ההשתתפות העצמית -
 • בנזק העצמי תופחת ב- 200 ₪ נוספים.
 • "הכל נשאר במשפחה": הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים ב"פניקס" בביטוח מקיף

שונות

 • סוגי הרכבים הבאים אינם ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר": רכב חברה, רכב ספורט, רכב קבריולט, רכב ביבוא אישי, ליסינג תפעולי, מונית, רכב השכרה, רכב להסעת נוסעים בשכר, רכב להובלה.
 • סוגי העיסוקים הבאים אינם ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר": הוראת נהיגה, הסעת נוסעים בשכר, השכרה, עבודות חקלאיות, סחר ברכב, גרירה בשכר, הובלת סחורות בשכר.
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד או בהוראת קבע.
 • ספקי כתבי השירות: שירותי דרך וגרירה ורכב חלופי "דרכים" או "שגריר". שמשות "אוטוגלס" או - "קאר גלס דרכים". עלויות כיסויים וכתבי שירות לבחירת המבוטח: פנסים ומראות צד - 6 ₪ לחודש. ביטול השתתפות עצמית - 6 ₪ לחודש. כתבי שירות - 13 ₪ לחודש לאחר מתן הנחה משולבת
 • ניתן לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 12 תשלומים בתוספת דמי אשראי בביטוח המקיף הכיסוי ה
 • ביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה.

שותפים עיסקיים